SKŁADKI I PŁATNOŚCI

Składki w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców uchwaliła wysokość rocznej składki na Fundusz na każde dziecko na poziomie:

W roku szkolnym 2023/2024

130zł

Prosimy o wpłaty od skarbnika klasy przelewem  na konto:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach
nr 54 8015 0004 0037 8822 2030 0001
Tytułem: klasa, RR 2023/2024

Składkę 130 złotych wpłacamy do skarbnika klasowego jako kwotę płatną z góry za cały rok ( pozwala to na lepsze planowanie wydatków). W przeliczeniu na miesiące roku szkolnego to 13 złotych.

Na Fundusz rady skarbnik wpłaca kwotę sumaryczną.

Po wysłaniu przelewu skarbnik klasy informuje mailowo skarbnika RR (skarbnik@rr.szkola-starebabice.pl) o wysokości wpłaty wraz z wnioskiem o wypłatę premii oraz załącza listę rodziców z wysokością ich wpłat lub w razie jej braku podaje ilość dzieci w klasie.

Każdej klasie, która wpłaci dobrowolne 90% łącznej kwoty wynikającej z deklaracji złożonej przez rodziców danej klasy składki na Fundusz Rady Rodziców przysługuje PREMIA. W celu uzyskania zwrotu/premii za terminowe wpłaty skarbnik klasowy przesyła wniosek o jej wypłacenie do skarbnika RR na adres skarbnik@rr.szkoła-starebabice.pl, podając numer konta na które oczekuje zwrotu. Wnioski można składać do dnia 31.01 danego roku.

W skrajnych przypadkach istnieje możliwość rozliczeń gotówkowych po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym RR adres: przewodniczacy@rr.szkola-starebabice.pll


WYSOKOŚĆ PREMII

20%

łącznej kwoty wpłaconej przez klasę, jeśli wpłata nastąpiła do 30 listopada danego roku

10%

łącznej kwoty wpłaconej przez klasę, jeśli wpłata nastąpiła do końca pierwszego semestru danego roku szkolnego

Gdyby nie pieniądze wpłacane na Fundusz Rady Rodziców przez rodziców uczniów naszej szkoły, wiele przedsięwzięć nie byłoby w ogóle możliwych do zrealizowania.

1. Z zebranych przez nas środków co roku finansowane są nagrody książkowe wręczane w szkole na zakończenie roku szkolnego. Z tych środków finansujemy również nagrody w szkolnych konkursach. Nie zapominajmy także o konkursach plastycznych organizowanych przez Radę Rodziców.

2. Z tych pieniędzy pokrywamy koszt animatorów na bal karnawałowy dla dzieci oraz bal dla klas ósmych.

3. Środki te umożliwiają osłodzenie Mikołajek, bo przecież wizyta Świętego Mikołaja nie obejdzie się bez cukierka!

4. Fundusz Wycieczkowy to fundusz solidarnościowy, który umożliwia dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji wyjazd z klasa na wycieczkę.  (Regulamin Funduszu Wycieczkowego w zakładce DOFINANSOWANIA)

5. Programy AKLA (aktywność klas) i DOWAR (dofinansowanie warsztatów) Opisane w zakładce DOFINANSOWANIA

6. Dzięki tym pieniądzom pomagamy szkole w wyposażeniu pracowni przedmiotowych ponad standard. Finansujemy zakup ponadstandardowych pomocy dydaktycznych

7. Wspieramy Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski, bo nasze dzieci uczą się nie tylko w szkolnej ławie.

8. Wspieramy Bibliotekę szkolną, aby umożliwić dzieciom dostęp do współczesnej literatury i zachęcić je do czytania,

9. Od roku szkolnego 2018/2019 dofinansowujemy zakup podręczników do języka niemieckiego dla klas 4-6. Nasza szkoła jako jedyna w gminie wprowadziła nauczanie drugiego obcego języka od klasy czwartej. Rodzice podjęli decyzję o wspieraniu szkoły w zakupie podręczników.

10. Finansujemy utrzymanie stron internetowych Rady Rodziców, Szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego

11. Finansujemy kosze ze słodkim i zdrowym poczęstunkiem przygotowywane z okazji Dnia Edukacji Narodowej,