CELE, REGULAMIN

Jako Rada Rodziców reprezentujemy ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Naszym celem jest organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami, w celu doskonalenia działalności szkoły, aby naszym dzieciom stwarzać jak najlepsze warunki do nauki, zdobywania wiedzy, rozwoju społecznego oraz poznawania siebie, swoich umiejętności, rozwijania pasji, by stworzyć im jak najlepszy start w przyszłe życie. W tym, celu będziemy starać się organizować różne formy aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole, prezentować wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły. Zależy nam również na upowszechnianiu wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Mamy nadzieję na owocną współpracę i pomoc w realizowaniu naszych celów zarówno ze strony szkoły, władz, ale przede wszystkim wszystkich rodziców i opiekunów, ponieważ to dla dobra naszych najważniejszych osób – dzieci.