DOFINANSOWANIA Z RR

AKLA – DOTOWANIE AKTYWNOŚCI KLAS

DOWAR – DOTOWANIE WARSZTATÓW

FUNDUSZ WYCIECZKOWY – ZAPEWNIA DZIECIOM Z RODZIN Z TRUDNĄ SYTUACJĄ FINASOWĄ UDZIAŁ W WYCIECZKACH KLASOWYCH

Decyzją Rady Rodziców podjętą na spotkaniu w dniu 07.11.23 roku, ogłaszamy rozpoczęcie naboru wniosków w ramach akcji DOWAR i AKLA

Od tego momentu planując przeprowadzenie w klasie warsztatów, lub aktywności poza szkołą, każdy uczeń ma możliwość uzyskania dotacji w wysokości 20 złotych w każdej z Akcji. Jedna klasa może otrzymać jedną dotację w roku szkolnym na DOWAR i AKLA. Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia 2024 roku.

Wystarczy, aby wychowawca klasy, lub wybrany przedstawiciel klasy złożył wniosek o dotacje do Koordynatora Akcji.